Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Μαθησιακές Δυσκολίες
Facebookpinterestlinkedinmail

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία της ειδικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και η πλέον σε όλους γνωστή δυσλεξία. Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους και έντασης δυσκολίες σε σχολικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στην πολύπλοκη φύση των Μαθησιακών δυσκολιών, όσο και στην επιτυχή ή όχι ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία που τους παρέχεται. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από μία απροσδόκητα χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση, στη γραπτή έκφραση και τα μαθηματικά η οποία δεν είναι συνέπεια νοητικής ή άλλης υστέρησης ή κάποιας άλλης σοβαρής ψυχολογικής διαταραχής.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε μία ανομοιογενή ομάδα ατόμων, είναι εγγενείς και συνοδεύουν τα άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, βασική αρχή είναι ότι δεν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλους, οπότε κατά ανάλογο τρόπο η αντιμετώπισή τους απαιτεί εξατομίκευση της παρέμβασης που θα υιοθετηθεί. Κατά την εξατομίκευση καθορίζεται ειδικό πρόγραμμα υποστηρικτικής παρέμβασης, κατάλληλο για κάθε περίπτωση.

Απογοήτευση και θυμός, προσωπική έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές του, δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις με συνομηλίκους και ενήλικες, αισθήματα ματαίωσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση και άγχος αποτελούν απόρροια των μαθησιακών δυσκολιών στη συναισθηματική ζωή του παιδιού. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μεγάλη σημασία γραπτού και προφορικού λόγου στη ζωή και την καθημερινότητα καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών αυτών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία του μαθητή / της μαθήτριας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα υπάρξουν με το πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιμετώπισης της δυσκολίας. Επομένως, όσο γρηγορότερα ξεκινήσει η αποκατάσταση της μαθησιακής δυσκολίας, η ωφέλεια για το παιδί θα είναι μεγαλύτερη.

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξίας

Facebookpinterestlinkedinmail